دانلود رایگان


بررسی تاثیر آموزشهای مهد کودک بر رشد مفهوم سازی کودکان - دانلود رایگاندانلود رایگان 800x600فهرست مطالبعنوان صفحه چکیده فصل اول ( معرفی پژوهش )

دانلود رایگان

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده

فصل اول ( معرفی پژوهش )

الف : مقدمه .......................................................................... 2

ب : بیان مسئله و سوالهای پژوهش ......................................................... 3

ج : هدف پژوهش ................................................................... 4

د : اهمیت مسئله .............................................................................. 5

ه : فرضیه پژ,هش ................................................................. 6

تعریف عملیاتیواژها.............................................................................. 6


فصل دوم ( پیشینه تحقیق )


الف : پیشینه آموزش و پرورش پیش از دبستان در داخل و خارجاز ایران ............... 8

رشد شناختی ........................................................... 14

نظریه های شکل گیریمفهوم .....................................15

1الف نظریههمخوانی گرایی محرک پاسخ .......................... ................... 15

ب نظریهبرونر ........................................ .................................... 17

نظریه مفاهیم طبیعی................................................................................................................ 19

نظریه پیاژه ........................... .............................................. 22

نظریه ویگوستکی ............... .......................................................... 27

بررسی آزمایشگاهی صورت بندی مفهوم ( مراحل رشد تفکر مفهومی) ................... 29

ابزار پژوهش در شکل گیری مفهوم ............... ............................... 34

1 روشهایمبتنی بر مقایسه و تفکیک ...... ............................................. 34

2 روشهایمبتنی بر اصول طبقه بندی ......................................................................... 35

3 روشتشکیل مفاهیم ساختگی .................................................................................... 36

نقش جنسیت در توانائیهای شناختی ................ .................................. 37

تفاوتهای فردی بین دو جنس در رابطه با شکل گیری مفهوم ...................................... 38

کودکستان محیطی برای آموزش و مشاهده ........................... .......................... 38

v آموزش مستقیم و غیر مستقیم درکودکستان ها ................................................... 40

v ویژگیهای کودکان در دوره کودکستان( 3 تا 6 سالگی )........................................ 41

v سپردن کودک به کودکستان از نظر رشداجتماعی ............................................... 43

v کودکستان و فواید آن .................. ............................................... 45

v نقش پیش از دبستان در آموزش وپرورش قرن 21 .............................................. 46

v واقعیت های فراموش شده دوره پیش ازدبستان ................ ........................... 48

مروری بر مطالعات گذشته ................................... .................. 50

تحقیقاتخارجی........................ ........................................................50

تحقیقات داخلی................ ............................................................54


فصل سوم ( روش پژوهش )


الف : روش پژوهش ................................................ .................................... 60

ب : نوع پژوهش ................... ................................................... 60

ج : جمعیت آماری پژوهش ...... ................................................. 61

د : نمونه و شیوه نمونه گیری ......... ........................................... 61

1 ابزارپژوهش ........................................ ............................... 62

1-1- آزمون شکل گیری مفهوم ویگوستکی ...... ......................................... 61

1-2- نحوه اجرا و دستورالعمل آزمون ......... .............................................. 63

1-3- پرسشنامه تحقیق ............................................... ............................. 64

2 روشتحلیل داده ها ................. ........... ................................... 64فصلچهارم(یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها)


نتایج پژوهش ............................................. .................................................. 66
فصل پنجم) بحث و نتیجه گیری)


الف : خلاصه نتایج ............................................. ..................................... 74

ب : تعیین و تفسیر نتایج ............................................ 75

ج : محدودیت ها و پیشنهادهای پژوهش ............ ..................................... 79

فهرست منابع ............................................... ............................................. 80

ضمائم...................................................... .................................................83

چکیده پژوهش :

این پژوهش به منظور بررسی تاثیر آموزشهای مهد کودک بر رشدمفهوم سازی کودکانی است که قبل از ورود به مدرسه دوره مهدکودک و پیش دبستانی را طیکرده اند .

برای نمونه برداری از بین کل دانش آموزان شهر ….. ، تعداد 60 نفردر مقطع تحصیلی اول ، دوم ، سوم دبستان به طور تصادفی خوشه ای گزینش شدند که ازاین تعداد نیمی پسر و نیمی دختر بودند .

فرضیه های اساسی این پژوهش عبارت بودند از :

- کودکانی که از آموزشهای مهد کودک برخوردارهستند رشد مفهوم سازی آنها بیش از کودکانی است که آموزشهای مهد کودک استفاده نکردهاند.

- آموزشهای مهد کودک ، مفهوم سازیکودکان را افزایش می دهد .

ابزار پژوهش، آزمون شکل گیری مفهوم ویگوستکی بود : که پس ازاجرای آزمون نمره گذاری داده های حاصل از پژوهش با آزمون t مستقل و روشآنالیز واریانس دو متغییر مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت که در این بررسی فرضیه هایپژوهش تایید شدند : یعنی کودکانی که مهد کودک رفته و آموزش دیده اند در رشد مفهومسازی با کودکانی که مهد کودک نرفته اند تفاوت معنا داری دارند و آموزش رشد مفهومسازی را در کودکان افزایش می دهد.

افزون بر مواردگفته شده نتیجه گیری شد که ، رشد مفهوم سازی کودکان و عملکرد بالای آنها در انجام آزمونبا عامل تحصیلات والدین ارتباط معنا داری ندارد .

بین تعدادفرزندان خانواده و توانایی کودکان در انجام آزمون ارتباط معناداری وجود ندارد .

رشد مفهوم سازیبین کودکان دختر وپسر تفاوتی ندارد اما بین کودکان آموزش دیده و آموزش ندیده تفاوتمعنا دار است .


آموزشهای


مهد


کودک


رشد


مفهوم


سازی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


OL32-بررسی تاثیر آموزشهای مهد کودک بر رشد مفهوم سازی کودکان

کد محصول: OL32. فایل word. 85 صفحه. 15000 تومان فهرست مطالب فصل اول ( معرفی پژوهش) الف : مقدمه 2

بررسی تاثیر آموزشهای مهد کودک بر رشد مفهوم سازی کودکان ...

... آموزشهای مهد کودک بر رشد ... بررسی تاثیر آموزشهای مهد ... رشد مفهوم سازی کودکان ...

بررسی تاثیر آموزش های مهد کودک بر رشد مفهوم سازی کودکان ...

بررسی تاثیر آموزش های مهد کودک بر رشد مفهوم سازی کودکان ... آموزشهای مهد کودک بر رشد ...

دسته‌بندی پیش دبستانی - دانلود مقاله، پروژه، …

... مهد کودک بر رشد مفهوم ... کودک، مفهوم سازی کودکان ... که آموزشهای مهد کودک بر رشد ...

پروژه تاثیر مهد کودک بر رشد مفهوم سازی کودکان | …

... تاثیر مهد کودک بر رشد ... بر رشد مفهوم سازی کودکان. ... بررسی تاثیر آموزشهای مهد ...

سیما فایل - بررسی تاثیر آموزشهای مهد کودک بر رشد مفهوم ...

دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه. سه شنبه, ۵ بهمن ۱۳۹۵ | خانه; راهنمای خرید; درباره ما

مقاله در مورد بررسی تاثیر آموزشهای مهد کودک بر رشد مفهوم ...

... آموزشهای مهد کودک بر رشد ... بررسی تاثیر آموزشهای مهد ... بر رشد مفهوم سازی کودکان ...

تحقیق بررسی تاثیر آموزشهای مهد کودک بر رشد مفهوم سازی ...

مقاله بررسی ... مقاله مقایسه شبیه سازی ... تحقیق بررسی تاثیر آموزشهای مهد کودک بر رشد ...

اثرات مهد کودک بر رشد کودکان (پایان نامه علوم …

اثرات مهد کودک بر رشد کودکان ... بررسی تاثیر آموزشهای مهد کودک بر رشد مفهوم سازی ...

تاثیر مهد کودک بر رشد مفهوم سازی کودکان (پایان …

تاثیر مهد کودک بر رشد مفهوم ... بررسی تاثیر آموزشهای مهد ... کودک، مفهوم سازی کودکان ...

تاثیر مهد کودک بر رشد مفهوم سازی کودکان (پایان …

تاثیر مهد کودک بر رشد مفهوم ... بررسی تاثیر آموزشهای مهد ... کودک، مفهوم سازی کودکان ...

تحقیق تاثیر آموزشهای مهد کودک بر رشد مفهوم سازی کودکان

... مهد کودک بر رشد مفهوم ... بر رشد مفهوم سازی کودکان ... بررسی تاثیر آموزشهای مهد ...

بررسی تاثیر آموزشهای مهد کودک بر رشد مفهوم سازی کودکان

بررسی تاثیر آموزشهای مهد کودک بر رشد مفهوم سازی کودکان در شهر تهران دانلود مقاله ...

پایان نامه بررسی تاثیر آموزشهای مهد کودک… | …

عنوان کامل: پایان نامه بررسی تاثیر آموزشهای مهد کودک بر رشد مفهوم سازی کودکان در شهر ...

پروژه تاثیر مهد کودک بر رشد مفهوم سازی کودکان - …

... تاثیر مهد کودک بر رشد ... بر رشد مفهوم سازی کودکان. ... بررسی تاثیر آموزشهای مهد ...

تحقیق بررسی تاثیر آموزشهای مهد کودک بر رشد مفهوم سازی ...

عنوان : تحقیق بررسی تاثیر آموزشهای مهد کودک بر رشد مفهوم سازی کودکان در شهر تهران

تاثیر مهدکودک بر کودکان - epapers.ir

... آموزشهای مهد کودک بر رشد ... بررسی تاثیر آموزشهای مهد کودک بر رشد مفهوم سازی کودکان ...

پایان نامه بررسی تاثیر آموزش های مهد کودک بر رشد مفهوم ...

... کودک بر رشد مفهوم سازی ... بررسی تاثیر آموزشهای مهد ... بر رشد مفهوم سازی کودکان ...

سیما فایل - بررسی تاثیر آموزشهای مهد کودک بر رشد مفهوم ...

دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه. شنبه, ۷ اسفند ۱۳۹۵ | خانه; راهنمای خرید; درباره ما

پایان نامه بررسی تاثیر آموزشهای مهد کودک بر رشد مفهوم سازی ...

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر آموزشهای مهد کودک بر رشد مفهوم سازی کودکان در 81 صفحه ...

پایان نامه بررسی تاثیر آموزشهای مهد کودک بر رشد مفهوم سازی ...

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر آموزشهای مهد کودک بر رشد مفهوم سازی کودکان در 81 صفحه ...

مشاهده مطلب پایان نامه بررسي تاثير آموزشهاي مهد کودک بر ...

... بررسی تاثیر آموزشهای مهد کودک بر رشد مفهوم سازی ... ها بر رشد مفهوم سازی کودکان ...

OL32-بررسی تاثیر آموزشهای مهد کودک بر رشد مفهوم سازی کودکان

کد محصول: OL32. فایل word. 85 صفحه. 15000 تومان فهرست مطالب فصل اول ( معرفی پژوهش) الف : مقدمه 2

بررسی تاثیر آموزشهای مهد کودک بر رشد مفهوم سازی کودکان

بررسی تاثیر آموزشهای مهد کودک بر رشد مفهوم سازی کودکان در شهر تهران دانلود مقاله ...

دانلود مقاله بررسی تاثیر آموزشهای مهد کودک بر رشد مفهوم ...

دانلود مقاله بررسی تاثیر آموزشهای مهد کودک بر رشد مفهوم سازی کودکان در شهر تهران ...

تاثیر مهد کودک در کودکان - papersky.ir

... بررسی تاثیر آموزشهای مهد کودک بر رشد مفهوم سازی کودکان ... آموزشهای مهد کودک بر رشد ...

مقالات مهد کودک - epapers.ir

... آموزشهای مهد کودک بر رشد ... بررسی تاثیر آموزشهای مهد کودک بر رشد مفهوم سازی کودکان ...

بررسی تاثیر آموزشهای مهد کودک بر رشد مفهوم سازی کودکان ...

... آموزشهای مهد کودک بر رشد ... بررسی تاثیر آموزشهای مهد کودک بر رشد مفهوم سازی کودکان:

پایان نامه رشته روانشناسی بررسی تاثیر آموزشهای مهد کودک بر ...

پایان نامه رشته روانشناسی بررسی تاثیر آموزشهای مهد کودک بر رشد مفهوم سازی کودکان در ...

80 . پروژه تاثیر مهد کودک بر رشد مفهوم سازی کودکان

قیمت: 75000 ریال . موضوع: پروژه تاثیر مهد کودک بر رشد مفهوم سازی کودکان . فرمت فایل: word ...

آموزش ساخت صفحات وب با آدرس های داینامیک

پروژه طراحی قالب برش

آموزش و ترفندهای ویندوز 10

آموزش تصویری ویندوز 10

کیبورد هوشمند صوتی اندروید

تحقیق ومقاله درباره ارزش ادبی نهج البلاغه

اهداف و خط مشی های وزارت آموزش و پرورش در مبادلات منطقه ای و...

تحقیق و مقاله درباره ابزارها و نکات کاربردی درک کودک دبستانی

تحقیق ومقاله درباره استعدادهای اهمیت آموزش و پرورش درخشان

لایک بی نهایت اینستاگرام

نقشه طراحی پرس هیدرولیک در نرم افزار سالیدورک بصورت کامل

تحقیق در باره طراحی و ساخت پرسهای هیدرولیک

پکیج آکوردهای ایرانی

مقاله جامع در باره انواع کمپرسورها

کتاب کلیدهای موفق تدریس

کلیپ صوتی آوای تدریس(آموزش روش های تدریس موفق)

سرطان پستان و اختلالات جنسی مرتبط با آن

نت آهنگ شیطنت برای گیتار کلاسیک

نرم افزار حدیث و ضرب المثل

دفترچه راهنمای دوو سیلو