دانلود رایگان


بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین 56ص word - دانلود رایگاندانلود رایگان بررسياحكام سقط جنين يا سقط حملمقدمه سقط جنين يا سقط حمل يكي از جرائمي است كه جوامع پيوسته با آن درگير بوده اند وراه يابي براي مقابله با آن از جمله مسائل و

دانلود رایگان

بررسياحكام سقط جنين يا سقط حمل
مقدمه
سقط جنين يا سقط حمل يكي از جرائمي است كه جوامع پيوسته با آن درگير بوده اند وراه يابي براي مقابله با آن از جمله مسائل و مشكلات جوامع بشري بوده و از ديربازنيز مقررات خاصي براي جلوگيري از وقوع اين پديده و تعقيب و مجازات مرتكبان آنتدوين شده است . نكته قابل ذكر آن است كه قوانين و مقررات و همچنين در كتب و آثارصاحبنظران كيفري ، راجع به مفهوم و معني اين جرم و مجازات آن اتفاق نظر ديده نميشود .
منشا اختلاف نظر بيشتر تفسير هدف و سياست كيفري قانونگذار در وضع آن دسته از مقرراتكيفري است كه در جهت حمايت از تكامل دوران عادي حاملگي مادر تدوين شده است 1 .علاوه بر اين بين مفهوم لغوي و پزشكي و عرفي اين پديده تفاوتهائي موجود است كهموجت گسترش دهمنه اين اختلاف مي باشد .
در حقوق ايران تدوين كنندگان قانون مجازات عمومي سابق در بحث مربوط به " قتلو ضرب و جرح عمدي " مقررات حاكم بر اين پديده را در مواد 180 تا 184 بدونتوجه به منابع فقهي و موازين اسلامي آن آورده اند و در تدوين آن تحت تاثير قانونجزاي فرانسه بوده و بدون اشاره به تعريف اين پديده ، از استعمال سقط ( جنين )خودداري كرده و در همه جا اصطلاح " سقط حمل عمدي " را بكار برده اند .همچنين براي مراحل حيات جنيني مجازاتهاي متفاوت قائل نشده اند لكن در عمل ، ديوانعالي كشور ، بيشتر تحت تاثير منافع فقهي بوده و براساس موازين اسلامي آرا خود راصادر كرده است . 2
پس از پيروزي انقلاب اسلامي ، ضوابط قانوني حاكم ، بر سقط جنين حمل ، براساسموازين اسلامي مورد تجديد نظر قرار گرفت و در نتيجه تغييرات عمدهاي در ضوابط ايجادگرديد .
تدوين كنندگان قانون مجازات اسلامي ، به پيروي از شيوه فقها و صاحبنظران اسلامي،كه در كتب و آثار خود احكام مربوط به اين مسئله را در مبحث " ديات "مورد بحث قرار داده اند ، مقررات مربوط به اين امر را در مواد 194 الي 200 قانونديات و نيز در مواد 90 و 91 قانون تعزيرات تنظيم كرده و برخلاف گذشته سقط جنين رااز همان مراحل اوليه استقرار نطفه قابل مجازات دانسته اند .
نهايت آنكه در هر يك از مراحل دوران طبيعي بارداري ،تا قبل از حلول روح در جنين ،ميزان ديه را بطور متفاوت بيان كرده و براي پايان دوران حيات جنيني و زمان حلولروح در جنين كه مربوط به ماههاي آخر بارداري است در مورد كسي كه موجبات سقط جنينزن حامل را فراهم نمايد ، مجازات حبس از سه ماه تا شش ماه را پيش بيني كرده اند واگر مرتكب جرم طبيب يا قابله باشد و عالما در اسقاط جنين مباشرت نمايد و يا اينكهزن حامل را به وسائل اسقاط جنين راهنمائي كند بر حسب مورد مجازات قصاص يا حبس ازسه ماه تا شش سال را پيش بيني نموده اند . نظر به اهميت اين تغييرات ، مقاله حاضربررسي مقدماتي و تبيين عناصر و شرائط اختصاصي و فني پديده سقط جنين را وجهه همتقرار مي دهد .
مبحث اول
تعريف سقط جنين يا سقط حمل و ضابطه تشخيص آن
1
تعريف سقط جنين يا سقط حمل
گفتيم كه حقوق دانان كيفري راجع به تعريف اين پديده اتفاق نظر ندارند ، بعضي ازمولفان خارجي مانند " گارو " سقط جنين را عبارت از اخراج عمدي و قبل ازموعد حمل مي دانند و بر عكس " گارسون " يكي ديگر از حقوقدانان فرانسوي ،سقط جنين را به منقطع ساختن دوران طبيعي بارداري تعريف مي نمايد و دكتر پادپا باتوجه به مواد قانون مجازات سابق ايران ، سقط جنين را جرم عمدي دانسته و در تعريفآن نوشته است : سقط جنين عبارت است از اخراج حمل قبل از موعد طبيعي زايمان به نحويكه زنده يا قابل زيستن نباشد .3
بديهي است كه در حال حاضر هيچ يك از اين تعاريف به تنهائي نمي تواند بازگو كنندههدف و تعريف مورد نظر قانون گذار اسلامي باشد . اما قانون گذار كنوني نيز در موادقانوني مربوط ،اين جرم را تعريف نكرده ، بلكه در هر مورد تنها به ذكر موضوع ومجازات آن اكتفا نموده است . در موادي از قانون ديات و نيز ماده 91 قانون تعزيرات، حمايت از جنين مورد توجه قانون گذار قرار گرفته و در


بررسی


احکام


فقهی


و


حقوقی


اسقاط


جنین


56ص


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پروژه پاور پوینت توزیع نرمال

سوت جالب !

لامپ پرتقالی !

20 نمونه سوال کامل و جامع پیام های آسمان پایه ی نهم

پاورپوینت مسایل جاری در حسابداری

۶ تا اینستاگرام در یک گوشی داشته باشید

پروژه پاورپوینت موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران

پاورپوینت مدیریت مالی 1

پاورپوینت مدیریت مالی 2

پروژه پاورپوینت نحوه محاسبه ریسک کنترل

تمام مجله های ماهانه علمی 2011 scientific American

پروژه پاورپوینت رابطه بین تامین مالی و فرایند سرمایه

پروژه پاورپوینت محاسبه سربار(حسابداری صنعتی)

معماری پارتیان

شکستن رمز فایل های رر

مجموعه ای بیش از 75 فایل از انواع تست ، نکات آموزشی وکنکوری درس سیستم عامل

عیب یابی سیستمهای هیدرولیکی

پروژه نور در معماری

پروژه طراحی بیمارستان

ساخت برنامه اندرویدی برای وب سایت