دانلود رایگان


ارزیابی ریسک شغل پرسکاری به روش JSA - دانلود رایگاندانلود رایگان نحوه انجام JSAJSA به صورت نرمال و عمومی شاملموارد زیر می شود:1. پیش نیاز آنالیزایمنی شغلی2. تفکیک یک شغلبه مراحل مختلف3. تشخیص خطرات، موقعیت های خطرناک،

دانلود رایگان

نحوه انجام JSA

JSA به صورت نرمال و عمومی شاملموارد زیر می شود:

1. پیش نیاز آنالیزایمنی شغلی

2. تفکیک یک شغلبه مراحل مختلف

3. تشخیص خطرات، موقعیت های خطرناک، کارهای خطرناک انجام شده در هر مرحلهاز کار

4. تعیین ابزار وکنترلهای لازم برای قسمت های که خطر آن شناساییشده است.

5. خلاصه کردن وپیگیری نتایج حاصل شده

JSA یا JHA توسط یک کارگروهانجام می پذیرد. گاهی اوقات لازم است JSA توسط افرادی بررسیشود که خطرات را شناسایی کرده باشند. به این جهت که اطمینان حاصل شود کنترل همه خطراتدر زمان ارزیابی وجود خواهد داشت. رایج ترین جدول بکار رفته از ۳ ستون تشکیل شده است(برخی شرکت ها به جهت تنوع فرآیندها و وظایف از ۵ یا ۶ ستون استفاده می کنند.) سر فصلهر ستون عبارتند از:

1. نوع فعالیت

2. نوع خطر

3. روش های کنترلی

خطر عبارتست ازعاملی که می تواند سبب صدمه به پرسنل، اموال و یا محیط زیست شوند. (در برخی شرکت هاشامل از دست دادن تولید و یا خرابی نیز تعریف شده است.)

کارگروه تشکیلشده ابتدا باید مراحل انجام فرآیند را جز به جز تجزیه کرده سپس برای هر مرحله خطراترا شناسایی نمایند. در نهایت روش های کنترلی را برای خطرات شناسایی شده پیشنهاد و اجرانمایند. برخی مواقع ستونی با نام «سطح خطر» به جدول JSA اضافه می شود کهبه صورت «احتمال x خطر» تعریف می شود. سطح خطر قبلو بعد از اعمال روش های کنترلی ارزیابی می گردد.

یکی دیگر از ستونهای قابل استفاده در فرم های JSA ستونی با نام «نام مسئول» می باشد.دراین ستون در واقع نام شخصی که مسئول اجرای روش های کنترلی در آن فرآیند خاص است نوشتهمی شود. پس از انجام مراحل بالا فرم JSA تکمیل می شود. کارگروهپس از تکمیل فرم، موظف به نظارت بر اجرای روش های کنترلی ذکر شده بوده و باید بر دردسترس بودن کلیه تجهیزات و لوازم حفاظت فردی در هنگام اجرای روش های کنترلی اطمینانحاصل نماید.


ارزیابی ریسک شغل پرسکار


شغل پرس کاری


ارزیابی ریسک به روش JSA


JSA


انالیز شغلی


ارزیابی ریسک به روش آنالیز شغلی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


جزوه دستنویس شیمی معدنی2

سوالات تستی و تشریحی کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشته فیزیولوژی ( 1416)

کتاب زن بیگناه

سوالات تستی و تشریحی کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشته میکروب شناسی ( 1418)

سوالات تستی و تشریحی کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشته خون شناسی ( 1419)

جی . دونالد والترز - علی محب خسروی

کتاب بررسی های غیر مخرب جوش

کتاب تشنه تر از آب

سوالات تستی و تشریحی کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشته زیست فناوری پزشکی ( 1420)

سوالات تستی و تشریحی کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشته سم شناسی ( 1421)

کتاب نخستین آموزگار

سوالات تستی و تشریحی کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشته انگل شناسی جانوری ( 1501)

سوالات تستی و تشریحی کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشته فیزیولوژی دامپزشکی ( 1502)

دفتر صورتجلسه شوراي مدرسه

سوالات تستی و تشریحی کنکور سراسری کارشناسی ارشد رشته باکتری شناسی دامپزشکی ( 1505)

اشعار احمد شاملو در 2جلدPDF

دفتر صورتجلسه ي شوراي معلمين

کتاب پلکان مخفی

کتاب «من با خدا رقصیدم» نوشته «سیاوش اوستا (حسن عباسی)»

مجموعه سوالات عمومی 30 آزمون استخدامی